Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Гр.Панагюрище, 25.01.2018 г.

 

В  И  М  Е  Т  О          Н А  Н  А  Р  О  Д  А

 

ПАНАГЮРСКИЯ  РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и трети  януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия СТОЯНОВА  гр.д.№ 856/2017 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Предявен е иск от  „С.б.с.“ АД с ЕИК: 203037835, представлявано от С.Х.Б.и Г.Н.П.срещу Й.П.Л. ***, с ЕГН: **********. Искът е с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК във връзка с чл.415, ал.1 от ГПК – установителен, след подадено възражение от Й.Л. срещу издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д. № 664/2017 г. по описа на РС Панагюрище, с която е разпоредено ответникът да заплати на ищцовото дружество 40,00 лв. – главница, ведно със законната лихва, считано от 24.07.2017 г. до окончателното й изплащане, както и 6,36 лв. – мораторна лихва за забава за периода от 24.03.2016 г. до 21.07.2017 г.

В исковата молба се твърди, че на 07.11.2014 г. между „Мобилтел“ ЕАД и ищцовото дружество бил сключен договор за поръчителство, съгласно който „С.б.с.“ АД се задължило да обезпечи задълженията на абонати, сключили с „Мобилтел“ ЕАД договор за продажба на изплащане. Твърди се, че 02.06.2015 г. между „Мобилтел“ ЕАД и ответникът Й.П. бил сключен договор за продажба на изплащане № 504345338 на устройство “Lenovo A 319 Black MАТ 15 23 m“. Поради неплащане в срок на две месечни вноски, договорът между „Мобилтел“ЕАД и ответникът Й.Л. бил прекратен предсрочно, като непогасените до края на срока на договора вноски възлизали на сумата от 40,00 лв.

Поради неплащане на дължимите вноски от страна на ответника по договора за продажба на изплащане, ищцовото дружество в качеството си на поръчител уведомило ответника, че ще изпълни вместо него задълженията му към „Мобилтел“ ЕАД при липса на доброволно плащане в указан в уведомлението срок. Ответникът не платил задълженията си към „Мобилтел“ ЕАД по договор за продажба на изплащане, поради което ищцовото дружество изпълнило вместо него задължението му към мобилния оператор. Това станало на 24.03.2016 г. При така твърдените факти, ищецът моли за постановяване на решение, с което да бъде установено че е налице вземане в негова полза от Й.П.Л. в размер на 40,00 лв., представляващи незаплатени от ответника месечни вноски по договор за продажба на изплащане № 504345338 от 02.06.2015 г., която сума е заплатена от ищеца в качеството му на поръчител на „Мобилтел“ ЕАД по договор за поръчителство от 07.11.2014 г., както и сумата от 6,36 лв. – мораторна лихва за забава за периода от 24.03.2016 г. до 21.07.2017 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 24.07.2017 г. до окончателното й изплащане.

Представят се писмени доказателства по опис в исковата молба.

Представените към исковата молба документи са приети като писмени доказателства по делото.

В законоустановения срок, ответникът Й.Л. не е  представил писмен отговор на исковата молба и не е взел становище по предявения иск.

С нарочна молба, докладвана в първото по делото съдебно заседание, процесуалният представител на ищеца е направил искане да се постанови неприсъствено решение срещу ответника.

Редовно призован за първото по делото съдебно заседание, ответникът не се явява, не изпраща представител и не прави искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. 

При това положение съдът приема, че са налице формалните предпоставки по чл.238, ал.1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение. На първо място ответникът не е представил в законоустановения срок по чл.131 от ГПК отговор на исковата молба. С разпореждане № 2292/23.10.2017 г. съдът му е указал както възможността да подаде писмен отговор, така и срока, в който следва да стори това – едномесечен от получаване на исковата молба. Едновременно с това са му разяснени последиците от неподаване на отговора в срок. В призовката на ответника за първото съдебно заседание, получена лично от него,  изрично е указана възможността ищецът да поиска постановяване на неприсъствено решение. Въпреки това ответникът е проявил процесуално бездействие, като не се е  явил в първото по делото съдебно заседание, без да е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Изложеното горе сочи, че е налице материалноправната предпоставка по чл.239, ал.1, т.1 от ГПК.

Налице е и материалноправната предпоставка по чл.239, ал.1, т.2  от ГПК – посочените в исковата молба обстоятелства и представените от ищеца писмени доказателства по опис в исковата молба, сочат на вероятна основателност на предявената искова претенция.

По изложените горе съображения, съдът следва да се произнесе с неприсъствено решение, като уважи предявения иск.

С оглед изхода на спора, в полза на ищцовото дружество следва да се присъдят направените по делото разноски в исковото производство в  общ размер на 435,00 лв. – 75 лева - държавна такса и 360 лв. – адвокатско възнаграждение.  

С оглед изхода на спора, в полза на ищцовото дружество следва да се присъдят и направените разноски в заповедното производство в общ размер на 385,00 лв., от които 25 лв.- държавна такса и 360 лв. – адвокатско възнаграждение.

 

По изложените съображения Панагюрският районен съд ,

 

РЕШИ:

 

         ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Й.П.Л. с ЕГН: **********,  че дължи на „С.б.с.“ АД с ЕИК: 203037835, представлявано от С.Х.Б.и Г. Н. П., както следва:

-         40,00 лв. (четиридесет лева) – незаплатени месечни вноски по договор за продажба на изплащане № 504345338 от 02.06.2015 г., сключен с „Мобилтел“ ЕАД,  която сума е заплатена от „С.б.с.“ АД в качеството му на поръчител на „Мобилтел“ ЕАД по договор за поръчителство от 07.11.2014 г., ведно със законната лихва, считано от 24.07.2017 г. до окончателното  изплащане на сумата   

-         6,36 лв. (шест лева и тридесет и шест стотинки) – мораторна лихва за забава за периода от 24.03.2016г. до 21.07.2017г.

 

ОСЪЖДА Й.П.Л. с ЕГН: ********** да заплати на „С.б.с.“ АД с ЕИК: 203037835, представлявано от С.Х.Б.и Г.Н.П.направените по делото разноски в исковото и заповедното производство в общ размер на 820,00 лв. (осемстотин и двадесет лева).

Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239, ал.4 от ГПК.

Препис  от решението да се връчи на страните.               

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: