Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Гр.Панагюрище, 04.01.2018 г.

 

В  И  М  Е  Т  О   Н А  Н  А  Р  О  Д  А

 

ПАНАГЮРСКИЯ  РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на деветнадесети декември  две хиляди и седемнадесета  година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

При секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия СТОЯНОВА  гр.д. № 687/2017 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното: 

Ищецът С.В.В. с ЕГН: ********** е предявил против бившия си работодател Общинско предприятие „Чистота“ гр.Панагюрище обективно съединени искове  за обезщетяване на имуществени и неимуществени вреди от трудова злополука с правно основание чл.200 от КТ.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Предвид изложеното, РС – Панагюрище, в настоящия състав,

 

РЕШИ:

 

ОСЪЖДА Общинско предприятие „Чистота” гр.Панагюрище, ЕИК: 0003517431437, представлявано от Директора Т. Р. Н. да заплати на С.В.В. с ЕГН: ********** сумата от 442, 13 лв. (четиристотин четиридесет и два лева и тринадесет стотинки), представляваща  обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на трудова злополука, ведно със законната лихва, считано от 29.06.2015г. до окончателното изпащане на сумата, като за разликата до претендирания размер от 442,16 лв. отхвърля иска като неоснователен.

 

ОСЪЖДА Общинско предприятие „Чистота” гр.Панагюрище, ЕИК: 0003517431437, представлявано от Директора Т. Р. Н. да заплати на С.В.В. с ЕГН: ********** сумата от 10 000, 00 лв. ( десет хиляди лева ), представляваща  обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в резултат на трудова злополука, ведно със законната лихва, считано от 29.06.2015г. до окончателното изпащане на сумата, като за разликата до претендирания размер от 30 000,00 лв. отхвърля иска като неоснователен.

 

ОСЪЖДА Общинско предприятие „Чистота” гр.Панагюрище, ЕИК: 0003517431437, представлявано от Директора Т. Р. Н. да заплати на С.В.В. с ЕГН: ********** сторените по делото разноски в размер на 343, 02  лв. ( триста четиридесет и три лева и две стотинки ).

 

ОСЪЖДА С.В.В. с ЕГН: ********** да заплати на Общинско предприятие „Чистота” гр.Панагюрище, ЕИК: 0003517431437, представлявано от Директора Т. Р. Н. сторените по делото разноски в размер на 354,77 лв. ( триста петдесет  и четири лева и седемдесет и седем стотинки ).

 

ОСЪЖДА С.В.В. с ЕГН: ********** да заплати на Община Панагюрище, ЕИК: 000351743, представлявано от Кмета Н.Б. сторените по  гражданско дело № 443/16 г. по описа на РС Панагюрище разноски в общ размер на 1 375 лв.  (хиляда триста седемдесет и пет лева).

 

ОСЪЖДА Общинско предприятие „Чистота” гр.Панагюрище, ЕИК: 0003517431437, представлявано от Директора Т. Р. Н. да заплати  в полза на  бюджета на съдебната власт по сметка на РС Панагюрище държавна такса за разглеждане на делото в размер на 450 лв. (четиристотин и петдесет лева) .

Решението не е окончателно и подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: