О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ............... /12.01.2017 г., гр. Панагюрище

 

         ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в проведеното на дванадесети януари две хиляди и седемнадесета година закрито заседание,  в състав:

 

Съдия-докладчик: Снежана Стоянова

 

при подготовката на гражданско дело № 698  по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното :

 

            Производството е образувано по иск на П.К.Г. срещу С.Г.К. и е с правно основание чл. 59 от ЗЗД.

         С разпореждане № 1542 от 28.11.2016 г. съдията-докладчик е оставил исковата молба без движение, като е посочил нередовностите и е дал указания за тяхното отстраняване.

         По искане на ищцата, на основание чл. 63, ал.1 от ГПК срокът за отстраняване на нередовностите е бил удължен с четири седмици, считано от 09.12.2016 г., които са изтекли на 06.01.2017 г. В този срок нередовностите не са били отстранени, поради което и на основание чл. 129,ал.3 от ГПК,Съдът

                                     ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА исковата молба на  ищцата П.К.Г. ***, ведно с приложенията към молбата.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 698/2016 г. по описа на Панагюрския районен съд.

Препис от определението да се изпрати на ищцата П.Г..

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пазарджишкия окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

                                    

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: