П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2017                                                                                          град ПАНАГЮРИЩЕ

 

РАЙОНЕН СЪД

 

На 23 януари                                                                                    година 2017

В публично заседание  в следния състав:

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛИНКА ЦВЕТКОВА

                                                                                     

 

                                                                                                                     

Секретар: П.З.

Прокурор: 
Сложи за разглеждане докладваното от съдия Цветкова

ГРАЖДАНСКО дело № 343 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 10.36 се явиха:

 

Ищеца – „Б.М.“ ООД, явява се адв. С.С.И. ***- СТРЕЛЧА, редовно призована чрез представляващия С.П.Ч., не се явява. Явява се юриск. Б, надлежно упълномощен.

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

АДВ. И.: Няма процесуална пречка. Моля да се даде ход на делото.

ЮР. Б: Няма процесуална пречка. Моля да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото, с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Пристъпи към изясняване на делото от към фактическа страна по реда на чл. 143 от ГПК.

АДВ. И.: Главниците и лихвите не оспорваме, че са заплатени при предявяване на иска. По отношение на свидетелите, с оглед извършените плащания спора остава само за разноските.

ЮРИСК. Б Считам, че Община - Стрелча е изплатила претендираните суми и така претендираната сума за разноски от ищеца.

С оглед изричното заявеното становище от страна на ищеца, следва да се отмени определението, с което са допуснати до разпит двама свидетели. В тази връзка, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определението, с което са допуснати до разпит двама свидетели на ищцовата страна.

Съдът счита, че следва да се допълни доклада по делото, с оглед отделяне на спорното от безспорното и уточняване на правната квалификация на иска. В тази връзка

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПЪЛВА доклада в следния смисъл: Не се спори между страните относно сключването на процесните договори и размера на задълженията по тях, както досежно размера на претендираните мораторни лихви. Правната квалификация на исковете е по чл. 79, ал. 1 във вр. с чл. 266 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД.

АДВ. И.: Отказвам се от исковете за главницата и лихвата и моля да прекратите производството.

С оглед изрично направеното искане и на осн. чл. 233 от ГПК, следва да се оставят без разглеждане предявените искове и производството по делото да бъде прекратено. С оглед изхода на делото и като взе предвид, че дължимите суми по процесните договори са погасени в хода на производството по делото, след предявяване на иска, респективно ответника е станал причина за образуване на производството, съдът счита, че разноските следва да бъдат възложени в негова тежест. Съдът намира, че размера на адвокатското възнаграждение, заплатено от ищеца е в рамките на определеното възнаграждение в Наредба 1 за минималните размери на адвокатските  възнаграждения, с оглед на което не е налице основание за намаляването му, като прекомерно и с оглед обстоятелството, че се касае за няколко обективно съединени иска. Следва да се присъдят разноски общо за заплатената ДТ и адвокатско възнаграждение в размер на 555 лв.

С оглед на изложеното, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТСАВЯ без разглеждане предявените обективно съединение искове с правно осн. чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 266 от ЗЗД и чл. 86 от „Б.М.” ООД ЕИК: 202932496, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Н.П.Б., чрез адв. С.И. и мл. адв. Д от Адвокатска колегия Пловдив, със съдебен адрес:***, офис 5 против Община – Стрелча, с адрес: гр. Стрелча, пл. „Дружба” № 2, представлявана от С.П.Ч. и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 343 по описа за 2016 г. на Районен съд – Панагюрище.

ОСЪЖДА Община – Стрелча, с адрес: гр. Стрелча, пл. „Дружба” № 2, представлявано от С.П.Ч. да заплати на „Б.М.” ООД, с ЕИК: 202932496 със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Н.П.Б., чрез адв. С.И. и мл. адв. Д от Адвокатска колегия Пловдив със съдебен адрес:***, офис 5, направените по делото разноски в размер на 555 лв.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред Пазарджишкия окръжен съд за страните от днес.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи  в 10.51

часа.

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: