О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

31

 

      31.01.2017г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                                                          Град                                   

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Тридесет и първи януари

 

2017

 
                

на                                                                                         Година                                      

 

в закрито заседание в следния състав:

ДИАНА СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

263

 

2016

 

съдия СТАТЕЛОВА

 

 
 


                                         г      гр.д.                      по описа  за                          година

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 233 от ГПК.

Предявен е иск по смисъла на чл. 200, във връзка с чл. 208, във вр. с чл. 86 от ЗЗД, във вр. с чл. 422, ал. 1 и сл. от ГПК. 

          В исковата си молба «С.Б. ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, със съдебен адрес:***»М Б» № 4А, вх, ет.4 – чрез адвокат П.Е. А и адвокат Д.И., срещу «Р.и с. ЕООД, със седалище и адрес на управление:***»А С» № 7, сочи, че по силата на договор за продажба на стоки, материализирани във фактури №№ 107926/25.07.2012г.; 107832/16.07.2012г.; 108205/20.08.2012г.; 108053/03.08.2012г.; 108027/02.08.2012г.; 107986/30.07.2012г.; 107881/27.07.2012г.,  «Агромашина» ЕООД е доставила на ответното дружество напоителна система D-30-110 400М.; 1 бр. Зърнотоварач Ф10 – 10 м.; Дискова косачка М-3-165; 3 бр. резец МАSS-14, шифър 11540197; 3 бр. резец МАSS-14, шифър 11540197; 4 бр. болт поцинкован FP18 ь180-я 8.8; 4 бр. гайка поцинкована М18; 4 бр. лагерно тяло БД-3-К-Т; 2 бр. цилиндър и 10 бр. сезал „Тип 500“.

Дружеството -ищец сочат, че дружеството – ответник са изпаднали в забава за плащане на дължимата сума от 20 733,09 лв., като до датата на предявяването на исковата молба сумите не са изплатени. Сочат, че по силата на договор за цесия от 07.10.2014г., „Агромашина“ ЕООД е прехвърлило на „М“ ЕООД своите вземания за цената по договора за продажба, а от своя страна „М“ ЕООД е прехвърлило чрез договор за цесия от 12.11.2014г. вземането към ответното дружество на ищците- „С.Б.“ ЕООД. Сочи се, че за извършените цесии ответното дружество са били уведомени на 18.06.2015г., като „Р.и с.“ ЕООД са поканени да извършват плащането в определен срок, но такова не е извършено.

          «С.Б. ЕООД, молят съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на „Р.и с.“ ЕООД, че съществува вземане в полза на ищцовото дружество в размер на 20 733,09 лв. за доставени стоки по силата на договори за цесия от 07.10.2014г. и 12.11.2014г.- за заплащането на цена по договори за продажба на движими вещи, съгласно посочените фактури.

Претендират сторените съдебно- деловодни разноски.

Представят писмени доказателства.

 В законоустановения срок, дружествотоответник «Р.и с. ЕООД, представят писмен отговор на исковата молба, в който сочат, че  фактурите като счетоводни документи не са достатъчни, за да се установи съществуването на валидно търговско правоотношение, особено предвид липсата на писмен договор за покупката на посочените от дружествотоищец стоки, както и какъвто и да е друг вид документ – приемо- предавателен протокол, товарителница и друг, който да установява факта на доставка на стоките и приемането им от страна на дружествотоответник.

Ответното дружество сочат, че не са получили нито една от описаните в исковата молба стоки, за които се претендира плащане, освен напоителна система D-30-110 400М. Ответниците твърдят,че с намерението да закупят тази напоителна система са заплатили „авансово“ на „Агромашина“ЕООД сумата от 12000,00 лв. с ДДС, като остатъчната сума от цената на напоителната система в размер на 13800,00 лв. с ДДС, е трябвало да бъде заплатена след доставките  на стоката.

Ответниците сочат, че напоителната система е получена на 25.07.2012г. на още при първия опит да бъде ползвана, същата е дефектирала, а продавачите- „Агромашина“ЕООД са отказали да я сервизират и да отстранят проявилата се повреда, въпреки многократните молби от страна на ответниците. Според дружеството- ответник, същите са изготвили писмо, с което са предложили на „Агромашина“ ЕООД да бъде развален договора за покупко- продажба на напоителна система, като всяка от страните върне на насрещната страна полученото от нея. Посочено е също, че в случай на липса на съдействие от страна на „Агромашина“ЕООД,  „Р.и с.“ ЕООД ще приемат, че остатъчната сума от 13800,00 лв. с ДДС, се явява намаление на цената, предвид производствения дефект, който не позволява на системата да бъде експлоатирана.

Това писмо, според отговора на ответното дружество, е предадено на управителя на „Агромашина“ ЕООД лично, но същият е отказал да го подпише и тогава свидетелите Божидар Илиев Пачев и Спас Ангелов остев са свиде

 са свидетелствали на този отказ. Ответното дружество твърдят, че извършените цесии са недействителни и нямат действие по отношение на тях, тъй като «Р.и с. ЕООД не са били уведомени на никакъв етап за извършването на цесии. Сочат, че към депозираната искова молба е представена обратна разписка, получена от С.Р, посочена като майка и подобно уведомлеине не може да породи действие, понеже пратки, уведомления, съобщения и други, могат да бъдат връчвани на търговски дружества само и единствено чрез получаването им от оправомощени представители на дружеството или служител, съгласен да ги приеме, но в настоящия случай дружеството не е уведомено за извършените цесии.

В писмения отговор на исковата молба се сочи още, че е от съществено значение е и обстоятелството, че за «Агромашина» ЕООД е открито производство по несъстоятелност с Решение № 256/13.02.2015г. по Търговско дело № 7256/2013г. по описа на СГС, а съгласно чл.635, ал.1 от ТЗ, с решението за откриване на производство по несъстоятелност, длъжникът може да сключва нови сделки единствено с предварително съгласие на синдика, а в настоящия случай не са налице данни, нито са представени доказателства, синдикът на «Агромашина» ЕООД да е дал съгласие, дружестовто да сключи договор за цесия, с който договор да прехвърли свои вземания в размер общо на 908 941,21 лв.

«Р.и с. ЕООД молят съда да постанови решение, с което да бъде отхвърлени изцяло предявените от «С Б»ООД искове като неоснователни и недоказани.

Делото е внесено за разглеждане в открито съдебно заседание. Прието е заключение на вещото лице по съдебно- техническата експертиза.

На 23.01.2017г. в канцеларията на Районен съдПанагюрище е депозирана молба от «С.Б. ЕООД, чрез процесуалните им представители адвокат П.Е. А и адвокат Д.И.- и двамата от САК, с която на основание чл. 233 от ГПК се иска прекратяване на настоящото гражданско дело поради отказ от иска.

С оглед изискванията на чл. 233 от ГПК, ищецът може да се откаже изцяло или от части от спорното право във всяко положение на делото, поради което не е необходимо даването на съгласие от страна на ответното дружество.

Така мотивиран, Панагюрският районен съд, на основание чл. 233 от ГПК,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданско дело № 263/2016 г. по описа на Районен съд Панагюрище, образувано на основание искова молба,  предявена от  «С.Б. ЕООД, с ЕИК- 131414819, със седалище и адрес на управление:***, със съдебен адрес:***»М Б» № 4А, вх, ет.4 – чрез адвокат П.Е. А и адвокат Д.И., срещу «Р.и с. ЕООД, с ЕИК- 112587250, със седалище и адрес на управление:***»А С» № 7, поради отказ от  предявения иск от страна на дружеството-ищец.

Препис от настоящото определение да се връчи на страните по делото.

Определението подлежи на обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на същото от страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: