П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2017                                                                                         град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД

На 18 януари                                                                                    година 2017

В публично заседание  в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА СТАТЕЛОВА

                                                                                     

 

                                                                                                                     

Секретар: П.З.

Прокурор: 
Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стателова

ГРАЖДАНСКО дело № 376 по описа за 2013 година.

На именното повикване в 13,55 се явиха:

 

ИЩЕЦА Д.К.Д., не се явява.Вместо него процесуалният му представител адв. Г.М. от ПзАК, редовно упълномощен от преди.

ОТВЕТНИКА Г.Н.Т., не се явява. Вместо него се явява процесуалния му представител адв. Г.М. от ПзАК, редовно упълномощен от преди. 

ОТВЕТНИЦАТА К.И.Л. – не се явява. Вместо нея се явява пълномощника й и съпруг Н.Л.Л...

ОТВЕТНИКА И.И.Ш., уведомен в предишното съдебно заседание, явява се лично.

ОТВЕТНИКА Б.В.Г., се представлява чрез особения му представител адв.Р.К. от ПзАК.

ОТВЕТНИКА С.М.С., уведомен в предишното съдебно заседание, не се явява. Не се явява и сина му и процесуален представител М.  С.С..

ОТВЕТНИЦАТА Т.Г.П., не се явява. Вместо нея пълномощника й и дъщеря Д.И.П..

ОТВЕТНИКА М.Г.Б., явява се лично.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.М.: Няма пречка да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Считам, че няма процесуална пречка, моля да се даде ход на делото.

ЗА ОТВЕТНИКА К.Л. пълномощника й Н.Л.: Да се даде ход на делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Т.П. – процесуалния й представител и дъщеря Дафина П.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИЦАТА М.Г.Б.: Да се даде ход на делото.

Предвид становището на явилите се страни и констатирайки липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът намира, че следва да се извърши делбата при теглене на жребий на основание чл. 352 от ГПК, тъй като решението за обявяване за окончателен на разделителния протокол е влязъл в сила на 21.12.2016 г.

Така мотивиран, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИСТЪПВА СЕ КЪМ ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ.

Съдът предоставя на участниците с квота 12/60 ид. ч. четири еднакви плика, с изписани съответни дялове. Тези пликове се предоставят съответно на: ищеца Д.К.Д., с квота 12/60 ид. ч., ответника Г.Н.Т., с квота 12/60 ид. ч., ответника Б.В.Г. с квота 12/60 ид. ч. и ответника С.М.С. с квота 12/60 ид. ч.

Съдът предостави четири бели плика, в които има бели листа с надписи: Дял І, Дял ІІ, Дял ІІІ и Дял ІV, с оглед равностойността на дяловете.

За ищеца Д.К.Д. се явява процесуалният му представител адв. Г.М., който изтегли Дял ІІ, включващ нива с площ от 7.963 дка, ІХ категория, в м-та „Бяла Могила”, имот № 029002, на стойност 796,00 лв. и нива с площ от 3.332 дка, девета категория, м-т „Братов дол”, имот № 067076, на стойност 346,50 лв.- и двата в землището на с. Оборище, Община Панагюрище.

Съдът покани адв. М. да избере дял за ответника Г.Н.Т..

Същият изтегли Дял ІV, включващ: нива с площ от 6.556 дка, девета категория, м-т „Бяла могила”, имот № 028056, на стойност 688.80 лв. и ливада с площ от 3.499 дка, осма категория, м-т „Лука/Варника”, имот № 131062, на стойност 423.14 лв.- всички в землището на с. Оборище, Община Панагюрище.

АДВ. М., след изтегляне на дела положи подпис върху лист с надпис Дял ІV.

За ответника Б.В.Г. се явява неговият особен представител адв. К., който изтегли Дял ІІІ, включващ: нива с площ от 3.079 дка, девета категория, м-т „Валозите”, имот № 055001, нива с площ от 7.368 дка, девета категория, м-т „Башев рът”, имот № 094028 и нива с площ от 1.612 дка, девета категория, имот № 029010, в м-т „Бяла могила”, на стойност 142,00 лв.- всички в землището на село Оборище, Община Панагюрище.

АДВ. К. положи подпис върху лист с надпис Дял ІІІ.

За ответника С.М.С., съдът служебно изтегля Дял І, който включва: нива с площ от 11.102 дка, девета категория, м-т „Бяла Могила”, имот № 028057, в землището на с. Оборище, Община Панагюрище, на стойност 1 147.20 лв.

Следва да се приканят за теглене на жребий ответниците, които притежават 5/6 ид. ч., а именно: ответницата К.И.Л. и ответника И.И.Ш..

Представени им бяха два бели плика, със съответно изписани вътре дялове.

Ответника И.И.Ш. изтегли Дял VІ, който включва: нива с площ от 4.615 дка, девета категория, м-т „Милчовец”, имот № 085085, на стойност 462,00 лв., в землището на с. Оборище, Община Панагюрище.

И.И.Ш. положи подпис върху лист с надпис Дял VІ.

За ответницата К.И.Л., чрез пълномощника й Н.Л.Л. бе изтеглен Дял V, включващ:  нива с площ от 3.333 дка, девета категория, м-т „Братов дол”, имот № 067097, на стойност 346.50 лв., нива с площ от 1.052 дка, девета категория, м-т „Раеви ниви”, имот № 083016, на стойност 97,00 лв.- всички в землището на село Оборище, Община Панагюрище.

Пълномощникът на ответницата К.И.Л. положи подпис върху лист с надпис Дял V.

Ответниците М.Г.Б. и Т.Г.П., чрез пълномощника й Д.И.П., се съгласиха да получат в общ дял VІІ, на стойност 241.86 лв., ливада с площ от 2 дка, осма категория, м-та „Лука/Варника/, имот № 131063, в землището на село Оборище, Община Панагюрище.

Ответниците М.Г.Б. и Т.Г.П., чрез пълномощника си Д.И.П., положиха подписи върху лист с надпис Дял VІІ.

Във връзка с тегленото на жребия по смисъла на чл. 359 от ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПОСТАВЯ в Дял на Д.К.Д., с ЕГН: **********,***, представляван от процесуалния му представител адв. Г.М. и същият става изключителен собственик на нива с площ от 7.963 дка, ІХ категория, в м-та „Бяла Могила” имот № 029002, при съседи: имот № 029005 – нива на наследници на Н Х С., имот № 029006 – нива на наследници на П Д С, имот № 029001 – нива на наследници на З Н Г, имот № 000232 – полски път на Община – Панагюрище и имот № 029003 – нива на наследници на М И С,  на стойност 796.00 (седемстотин деветдесет и шест) лева и нива с площ от 3.332 дка, девета категория, м-т „Братов дол”, имот № 067076, при съседи: имот № 067032 – нива на наследници на Д.И. Ч, имот № 067030 – нива на наследници на Г И Ч, имот № 067023 – нива на наследници на Г И Ч, имот № 067022 – нива на Н. С Б, имот № 067071 – нива на наследници на Н Л Г, имот № 067070 – нива на наследници на Г.Н. Н, имот № 067069 – нива на Н.Н. З и имот № 067031 – нива, на стойност 346,50 лв. (триста четиридесет и шест лева и петдесет стотинки) -и двата в землището на с. Оборище, Община Панагюрище.

ПОСТАВЯ в Дял на Г.Н.Т., с ЕГН: **********,***, представляван от процесуалния си представител адв. Г.М. и същият става изключителен собственик на: Нива с площ от 6.556 дка, девета категория, м-т „Бяла могила”, имот № 028056, при съседи: имот № 000232 – полски път на Община – Панагюрище, имот № 000445 – дървопроизводителна площ на МЗГ – ДЛ – Панагюрище, имот № 028011 – нива на Д.И. Г и имот № 028057 – нива, на стойност 688.80 (шестстотин осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки) лева и ливада с площ от 3.499 дка, осма категория, м-т „Лука/Варника”, имот № 131062, при съседи: имот № 131027 – нива на наследници на Д И П, имот № 031053 – ливада на Община – Панагюрище, имот № 131063 – ливада на Т.Г.П. и М.Г.Б., имот № 131036 – ливада на Община – Панагюрище, на стойност 423.14 лева (четиристотин двадесет и три лева и четиринадесет стотинки)- всички в землището на с. Оборище, Община Панагюрище.

ПОСТАВЯ в Дял на Б.В.Г., с ЕГН: **********,***, представляван от неговия особен представител адв. К. и същият става изключителен собственик на: Нива с площ от 3.079 дка, девета категория, м-т „Валозите”, имот № 055001, при съседи: имот № 000480 – дървопроизводителна площ на МЗГ – ДЛ – Панагюрище и имот № 055002 – нива на наследници на Лулчо Цвятков Карбанов, нива с площ от 7.368 дка, девета категория, м-т „Башев рът”, имот № 094028, при съседи: имот № 094029 – нива на наследници на Д. Ц Д, имот № 096030 – нива на Община – Панагюрище, имот № 096028 – нива на Л И Л, имот № 094027 – нива на Община – Панагюрище, имот № 094046 – пасище, мера на Община Панагюрище, имот № 000328 – полски път на Община – Панагюрище, имот № 094032 – нива на М И П, на стойност 737.00 (седемстотин тридесет и седем) лева  и нива с площ от 1.612 дка, девета категория, имот № 029010, в м- т „Бяла могила”, при съседи: имот № 029009 – нива на наследници на М Г Д, имот № 028028 – горско пасище на МЗГ – ДЛ – Панагюрище, имот № 029019 – нива на наследници на П Д С, на стойност 142.00 (сто четиридесет и два) лева, всички в землището на село Оборище, Община Панагюрище.

ПОСТАВЯ в Дял на С.М.С., с ЕГН: **********,*** и същият става изключителен собственик на: Нива с площ от 11.102 дка, девета категория, м-т „Бяла могила”, имот № 028057, в землището на с. Оборище, Община Панагюрище, при съседи: имот № 028016 – нива на Община – Панагюрище, имот № 028015 – нива на наследници на Н Х С., имот № 000232 – полски път на Община – Панагюрище, имот № 028056 – нива, имот № 0280111 – нива на Д.И. Г, имот № 028013 – нива на Община – Панагюрище, имот № 028014 – нива на наследници на И. Н К, имот № 028017 – нива на наследници на М И С,  на стойност 1 147.20 лева (хиляда сто четиридесет и седем лева и двадесет стотинки).

ПОСТАВЯ в Дял на И.И.Ш., с ЕГН: **********,*** и същият става изключителен собственик на: Нива с площ от 4.615 дка, девета категория, м-т „Милчовец”, имот № 085085, при съседи: имот № 085102 – нива на Община – Панагюрище, имот № 000322 – полски път на Община – Панагюрище, имот № 085103 – нива на Община – Панагюрище и имот № 085100 – нива на наследници на Петър Н. М, на стойност 462.00 (четиристотин шестдесет и два) лева, в землището на с. Оборище, Община Панагюрище.

ПОСТАВЯ в дял на К.И.Л., с ЕГН: **********,***, представлявана от пълномощника си Н.Л.Л. и същата става изключителен собственик на: Нива с площ от 3.333 дка, девета категория, м-т „Братов дол”, имот № 067097, при съседи: имот №  067068 – нива на М Н М, имот № 067067 – нива на Н. Н М, имот № 067052 – нива на наследници на Д И П, имот № 067050 – нива на наследници на М Л Г и омот № 067033 – нива на П И Ч, на стойност 346.50 лв. (триста четиридесет и шест лева и петдесет стотинки) и нива с площ от 1.052 дка, девета категория, м-т „Раеви ниви”, имот № 083016, при съседи: имот № 083081 – пасище, мера – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000317 – полски път на Община – Панагюрище, имот № 083017 – нива на наследници на М. А Г и имот № 083013 – нива на И. Л К, на стойност 97.00 лева (деветдесет и седем лева), всички в землището на село Оборище, Община Панагюрище.

ПОСТАВЯ в общ дял на Т.Г.П., с ЕГН: **********,***, представлявана от своя пълномощник Д.И.П. и на М.Г.Б., с ЕГН: **********,*** и  двете стават съсобственици в равни квоти на недвижим имот, представляващ: Ливада с площ от 2 дка, осма категория, м-та „Лука/Варника/ - имот № 131063, при съседи: имот № 124006 – нива на наследници на И. К Б, имот № 131034 – нива на наследници на И. П Д, имот № 131036 – ливада на Община – Панагюрище и имот № 131053 – ливада на Община – Панагюрище, на стойност 241.86 лева (двеста четиридесет и един лева и осемдесет и шест стотинки), в землището на село Оборище, Община Панагюрище.

ПРИОБЩАВА като доказателства по настоящото гражданско дело всички бели листове с отразени на тях дялове, с положени подписи от съответно изтеглилия участник в процеса.

На особеният представител адв. Р.К. да се ИЗПЛАТИ възнаграждение в размер на 400.00 лв., съгласно внесения депозит.

С оглед определените дялове и имайки предвид оценката на всеки един от дяловете, Съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ОСЪЖДА Б.В.Г., с ЕГН: **********,*** да ЗАПЛАТИ на Г.Н.Т., с ЕГН: **********,***, сумата от 35.26 лв. (тридесет и пет лева и двадесет и шест стотинки), представляващ уравнение на дела му.

ОСЪЖДА Б.В.Г., с ЕГН: **********,*** да ЗАПЛАТИ на Д.К.Д., с ЕГН: **********,***, сума в размер на 4.54 лв. (четири лева и петдесет и четири стотинки), представляваща уравнение на дела му.

ОСЪЖДА Т.Г.П., с ЕГН: **********,*** и М.Г.Б., с ЕГН: **********,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно на К.И.Л., с ЕГН: **********,***, сумата от 34.50 лв. (тридесет и четири лева и петдесет стотинки), представляващ уравнение на полученият от тях общ дял.

ОСЪЖДА Т.Г.П., с ЕГН: **********,*** и М.Г.Б., с ЕГН: **********,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно на И.И.Ш., с ЕГН: **********,***, сумата от 16.00 (шестнадесет) лева, представляващ уравнение на полученият от тях общ дял.

ОСЪЖДА Т.Г.П., с ЕГН: **********,***, и М.Г.Б., с ЕГН: **********,***, да ЗАПЛАТЯТ солидарно на Д.К.Д., с ЕГН: **********,***, сумата от 0.16 лв. (шестнадесет стотинки), представляващ уравнение на полученият от тях общ дял.

На основание чл. 355 от ГПК, страните следва да заплатят разноски, съобразно собствеността на дяловете им, поради което съдът следва да определи държавна такса на всеки от съделителите, съобразно стойността на неговия дял, както и следва да възложи в тежест на всеки от съделителите съразмерна част от възнаграждението на вещото лице, заплатено от ищеца Д.К.Д..

Предвид горното, Съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ОСЪЖДА Д.К.Д., с ЕГН: **********,***, да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд – Панагюрище държавна такса в размер на 45.70 лв.(четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки), представляваща 4% върху стойността на получения от него дял.

ОСЪЖДА Г.Н.Т., с ЕГН: **********,***, да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд – Панагюрище държавна такса в размер на 44.48 лв.(четиридесет и четири лева и четиридесет и осем стотинки), представляваща 4% върху стойността на получения от него дял.

ОСЪЖДА К.И.Л., с ЕГН: **********,***, да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд – Панагюрище държавна такса в размер на 17.74 лв.(седемнадесет лева и седемдесет и четири стотинки), представляваща 4% върху стойността на получения от нея дял.

ОСЪЖДА И.И.Ш., с ЕГН: **********,***, да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд – Панагюрище държавна такса в размер на 18.48 лв.(осемнадесет лева и четиридесет и осем стотинки), представляваща 4% върху стойността на получения от него дял.

ОСЪЖДА Б.В.Г., с ЕГН: **********,***, да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд – Панагюрище държавна такса в размер на 47.48 лв.(четиридесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки), представляваща 4% върху стойността на получения от него дял.

ОСЪЖДА С.М.С., с ЕГН: **********,***, да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд – Панагюрище държавна такса в размер на 45.89 лв.(четиридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки), представляваща 4% върху стойността на получения от него дял.

ОСЪЖДА Т.Г.П., с ЕГН: **********,*** и М.Г.Б., с ЕГН: **********,***, солидарно да заплатят в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд – Панагюрище държавна такса в размер на 9.67 лв.(девет  лева и шестдесет и седем стотинки), представляваща 4% върху стойността на получения от тях общ дял.

ОСЪЖДА Г.Н.Т., с ЕГН: **********,***, да ЗАПЛАТИ на Д.К.Д., с ЕГН: **********,*** сторените съдебно деловодни разноски в размер на 62.68 лв. (шестдесет и два лева и шестдесет и осем стотинки).

ОСЪЖДА К.И.Л., с ЕГН: **********,***, да ЗАПЛАТИ на Д.К.Д., с ЕГН: **********,*** сторените съдебно деловодни разноски в размер на 26.12 лв. (двадесет и шест лева и дванадесет стотинки).

 ОСЪЖДА И.И.Ш., с ЕГН: **********,***, да ЗАПЛАТИ  на Д.К.Д., с ЕГН: **********,*** сторените съдебно деловодни разноски в размер на 26.12 лв. (двадесет и шест лева и дванадесет стотинки).

 ОСЪЖДА Б.В.Г., с ЕГН: **********,***, да ЗАПЛАТИ на Д.К.Д., с ЕГН: **********,*** сторените съдебно -деловодни разноски в размер на 462.68 лв. (четиристотин шестдесет и два лева и шестдесет и осем стотинки), която сума представлява сбор от депозит за назначаване на особен представител в размер на 400.00 (четиристотин) лева и 62.68 лв. (шестдесет и два лева и шестдесет и осем стотинки), представляващи депозит за възнаграждение на вещото лице.

ОСЪЖДА С.М.С., с ЕГН: **********,***, да ЗАПЛАТИ на Д.К.Д., с ЕГН: **********,*** сторените съдебно- деловодни разноски в размер на 62.68 лв. (шестдесет и два лева и шестдесет и осем стотинки).

ОСЪЖДА Т.Г.П., с ЕГН: **********,***, да ЗАПЛАТИ на Д.К.Д., с ЕГН: **********,*** сторените съдебно -деловодни разноски в размер на 5.22 лв. (пет лева и двадесет и две стотинки).

ОСЪЖДА М.Г.Б., с ЕГН: **********,***, да ЗАПЛАТИ на Д.К.Д., с ЕГН: **********,*** сторените съдебно- деловодни разноски в размер на 5.22 лв. (пет лева и двадесет и две стотинки).

ПРЕКРАТЯВА гражданско дело № 376/2013 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, поради изтегляне на жребия.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред Пазарджишки окръжен съд от датата на получаване на преписи от настоящото определение.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.36   часа.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: