РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д    П А Н А Г Ю Р И Щ Е

4500 Панагюрище, ул.”Петко Мачев” № 2 ,   тел.:  0357 88839, факс: 0357 88847

email: rspan@mail.bg

 

Указания за потребителите, относно начина за достъп до публикуваните съдебни актове на Районен съд гр. Панагюрище

Потребителите на интернет страницата на съда получават достъп до постановените съдебни актове при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни, съгласно чл.64 от ЗСВ.

 

В лявата страна от главното меню изберете бутона СЪДЕБНИ АКТОВЕ.

Двата вида дела /ГРАЖДАНСКИ и НАКАЗАТЕЛНИ/ са сортирани във възходящ ред по година и месец на образуване. При отваряне на прозореца за съответния месец се появява списъка с информация за вида и номера на делата, предмета, страните по делото, съдия-докладчик и резултата. В графата „РЕЗУЛТАТ” има хипервръзка към обезличения документ (ако към делото е бил прикачен такъв), в противен случай има диспозитив. В края на съответния съдебен акт е поставена препратка за публикуваните мотиви.

Справки могат да се правят и в централния сайт на Висшият съдебен съвет за публикувани съдебни актове на адрес: https://legalacts.justice.bg